افزايش مهارت ها
افزايش مهارت هاى خواندن در فرزندان
 بهاره صفويى باهم کتاب بخوانيم عادات مطالعه خوب به طور طبيعي سراغ افراد نمي آيند. آنها را بايد آموخت. مهارت هاي مطالعه در مدرسه به فرزندتان آموزش داده مي شود. شما مي توانيد آنچه آنها در اين زمينه ياد گرفته اند را به وسيله تشويق کردن تقويت کنيد تا اين که از اين مهارت ها به بهترين شکل استفاده کنند. بچه هايي که…