اغتیال
خبر دادن از ضمیر شخصى
اشاره: انسان دارای تصورات مثبت یا منفی است. انسان هر کاری را که می خواهد انجام دهد پیش از آن در ذهنش آن را تصور نموده و سپس تصمیم به انجامش می گیرد. این گونه تصورات را گاهی به ضمیر انسان تعبیر می کنند به دلیل اینکه کسی دیگری از آن خبر ندارد. ائمه اهل بیت و پیامبران الهی با علم الهی که دارند می توانند از…
مفهوم شناسی تروریسم در اسلام
اشاره:  بر اساس داده های تاریخی، ترور و ناامنی از گذشته های بسیار دور یکی از موانع جدی و مهم بر سر راه تثبیت حاکمیت دولت ها و تحکیم امنیت جوامع بوده است. یکی از معضلات جوامع امروزی که دولت ها و نوع بشر به ویژه در سده اخیر با آن درگیر بوده و در تاریخ اسلام نیز بسیاری از بزرگان از جمله امامان معصوم(علیهم…