اعضا
اختصاص شهادت اعضاء و جوارح در قیامت به کفار
گواهى دست و پا و گوش و چشم و پوست هاى بدن در روز قیامت راجع به دشمنان خدا، ''أَعْدَآءُ اللَهِ'' است. ما در آیه اى از آیات قرآن نداریم که در روز قیامت پوست بدن مؤمن یا دست و پاى او شهادت دهند. شهادت جوارح و جلود اختصاص به کفار و ''أعداءالله'' یعنى جماعت غیر مؤمنین دارد، و جوارح گواهى بر اهل معصیت از …