اضطراب در کودکان
ترس کودکان تا کجا طبیعى است
هیجان‌ها، واکنش‌هاى کوتاه مدت روانى، فیزیولوژیکى هستند که منشا ایجاد آنها به‌ طور معمول بیرونى است ولى به ندرت یک عامل درونى را نیز می‌توان در ایجاد یک هیجان خاص موثر دید حالت‌هایى مثل ترس، اضطراب، غم، شعف، خشم و... هیجان. وقتى کودک می‌گوید می‌ترسم، ما از او می‌پرسیم که از چه چیز می‌ترسى و او می‌گوید من ا…