اصول
توحيد ربوبيت
ربوبيت از جمله روابطى که بين خدا و خلق، لحاظ مي‏شود اينست که مخلوقات نه تنها در اصل وجود و پيدايششان نيازمند به خدا هستند بلکه همه شئون وجودى آنها وابسته به خداى متعال است و هيچگونه استقلالى ندارند و او به هر نحوى که بخواهد در آنها تصرف مي‏کند و امورشان را تدبير مي‏نمايد. هنگامى که اين رابطه را به صو…