اصول الدین
معاد؛ یکى از اصول دین
 مسأله معاد از نظر اهمیت، بعد از مسأله توحید مهمترین مسأله دینى و اسلامى است. پیامبران (و بالخصوص از آنچه که از قرآن کریم درباره پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم استفاده مى شود) آمده اند براى اینکه مردم را به این دو حقیقت مؤمن و معتقد کنند: یکى به خدا (مبدأ) و دیگر به قیامت. مساله معاد براى براى یک مسلمان…