اصل دین
اثبات معاد از راه توحید
  یکی از مباحث مهم اعتقادی قیامت و معاد است. اثبات معاد از راه های گوناگونی امکان پذیر است یکی از این راه ها توحید و اعتقاد به یگانگی خداوند است. در قران کریم ایات متعددی به امر اختصتص یافته است. آیه «و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما لاعبین» (دخان/۳۸) در واقع برهان بر وجود قیامت است، برهان بر ق…