نوشته‌ها

مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی

مقدمه چنین می نماید که در تمدن اسلامی نصوص دینی بر رفتار انسان ها موثر است. بنا براین، مذهب و نظریات مذهبی اهمیتی قاطع در فهم ماهیت جنگ و اخلاق نظامی در جهان اسلام داشته و دارد. اگر بتوان تمدن اسلامی را با یکی از بزرگترین مشخصه های اصلی آن توصیف نمود، باید بلا فاصله این نکته را اضافه کنیم که تمدن اسلام…