اسلام‏ شناسى‏
ويليام  مونتگمرى وات
ويليام  مونتگمرى وات William Montgomery Watt مهدى شوشترى (كارشناس دفتر تحقيقات اسلامى) هدف از اين بخش، معرفى صاحب نظرانى است كه در حال حاضر، در غرب در زمينه مسائل اسلام معاصر قلم فرسايى مى ‏نمايند. ويليام مونتگمرى وات اسلام ‏شناس معاصر و استاد بازنشسته مطالعات عربى و اسلامى دانشگاه ادينبورگ، د…