اسلامى
رفتارشناسى پوشش اسلامى‏
ويژگى‏ هاى كلى پوشش اسلامى زن‏ حدود و ويژگى‏ هاى پوشش اسلامى، در هر زمان و مكانى از طريق موارد چهارگانه زير روشن مى‏ گردد. 1- تمام بدن را بپوشاند به غير از صورت و دست‏ها تا مچ. 2- تنگ نباشد و حجم بدن را نشان ندهد. 3- رنگ محرك نداشته باشد. 4- الگو و طرح مهيج نداشته باشد. شرايط متفاوت و پوشش اسلامى‏ …