استکباری واستعماری
جای پای روس وانگلیس
فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی است که ازاواسط دوره قاجاریه با هدف اسیب رساندن به اسلام وخصوصاّ تشیع از سوی کانونهای استعماری طراحی شد و درمسی رتداوم حیات سیاه وتباهش همواره درکنار دشمنان اسلام ، درصدد ضربه زدن به این دین مبین وازبین بردن خصلتهای ضد استکباری وظلم ستیز ان بود و دریک کلام هدف طراحان ای…