استناد
استناد به آيات؛ترازوى سنجش اعمال
 شبى مهتابى بود.هنگامى كه اطراف خانه خدا طواف مى كردم، صداى زيبا و غم انگيزى به گوشم رسيد، به دنبال صاحب صدا مى گشتم كه چشمم به جوانى زيبا و خوش قامتى افتاد كه آثار نيكى در چهره‌اش نمايان بود، دست در پرده خانه خدا افكنده بود و چنين مناجات مى كرد: اى مولاى من! اى خداى من! چشم‌هاى بندگان در خواب فرو رف…