استقرار مراسم حج
استقرار مراسم حج 8 ذى حجّه
8 ذيحجه ، سال دهم هجرى قمرى از احاديث و روايات متعدد، به دست مى آيد كه انجام مراسم حج براى نخستين بار،از سوى حضرت آدم(ع) واقع گرديد و حج او،پس از پذيرفته شدن توبه اش بود و او ، در ماه ذى حجّه الحرام،اين عمل عبادى را به جاى آورد.(1) در زمان حضرت ابراهيم(ع) و فرزندش حضرت اسماعيل(ع)، كه آن دو به امر پ…