استعداد زنانه
شش اشتباه بزرگ زنان(۴)
استعدادها و توانایی های خودتان را دست کم نگیرید استعدادها و توانایی های خودتان را دست کم گرفته و یا گاهی اوقات آن ها را مخفی می کنید؟ آیا مدام عادت دارید در حضور مردی که دوستش دارید، خودتان را پایین بیاورید؟ آیا به سختی می توانید تعریف و تمجیدهایی که دیگران از شما می کنند را بپذیرید؟ آیا استعدادها و تو…