نوشته‌ها

اخلاق پزشکی و موازین شرعی و حقوقى

اشاره: جامعه­ دینی و سالم دارای شاخصه­ های تعریف شده­ است. انطباق رفتارهای فردی و اجتماعی با اخلاق و موازین شرعی و حقوقی از مهم­ترین ویژگی­­های این جوامع به شمار می­رود. در مراکز درمانی و پزشکى، مجموعه­ پزشکان، پرستاران، کارکنان و بیماران مخاطبان اصلی این نوشتار بوده؛ اگرچه اطلاع رسانی در سطح وسیع و همه …