ارتباطات اجتماعی
ابراز دوستي
 جواد محدثي رابطه هايي كه بر پايه دوست داشتن و محبت است، استوارتر و ديرپاتر است. اهرم نيرومند عشق و محبت نيز، در بسياري از زمينه هاي اجتماعي و ارتباطات انساني، كارسازتر از عوامل ديگر است. از اين رو، ريشه يابي عوامل تقويت كننده دوستي، ريشه كني عوامل سست كننده علاقه ها و استفاده از عوامل محبت آفرين، در به…