نوشته‌ها

ادبیّات عاشورا

 اشاره: عاشورای حسینی باعث تحول بسیار عمیقی در ادبیان عرب و فارسی شده. این نهضت شعرای فارسی زبان را از دل و جان تحریک نموده و باعث گردید که در اشعری را درباره قیام عاشورا و نهضت حسینی بسرایند. همچنین مدیحه سرایی از سوی شاعران فارسی گوی در ادبیان فارسی ابداع گردیده و امروز مداحان و روضه خوانان جمگلی از ا…