اخباریان
ادوار فقه شیعه
 اشاره ای کوتاه به برخی از ادوار فقه شیعه: ۱ـ دوره تشریع: این دوره از زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) آغاز می شود و تا پایان غیبت کبری (۳۲۹) ادامه می یابد. و این دوره علاوه بر معصومان (علیهم السلام) علمای مذهب هم، به بیان و استنباط احکام می پرداختند و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اصحابش را به اجتهاد…
تاریخ علم اصول
تاریخ علم اصول دانشی است که به شکل گیری و سیر تحول و تکامل علم اصول فقه می پردازد. دانش اصول در آغاز به صورت یک سری قواعد کلی فهم قرآن و حدیث از سوی امامان شیعه به خصوص امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مطرح شد و توسط شاگردان توسعه یافت، برخی از شاگردان مانند هشام بن حکم، رساله هایی در این دانش تألیف نمودند. اص…