اجر
بى نهایت بودن اجر و پاداش برخى اعمال
این خودش به طورکلى یک حسابى است که چطور مى شود اجر و پاداشى بى نهایت باشد و یا اجر و پاداشى محدود باشد. انسان گاهى یک عمل فردى انجام مى دهد، فقط خودش است و براى خودش. این عمل به همان جا کارش تمام مى شود. بسیارى از مردم وقتى که بمیرند دفتر عملشان هم با خودشان بسته مى شود: «اذا مات ابن ادم انقطع عنه ع…