اجتماعی‌ شدن‌
زنان‌ در مديريت‌
 حسن‌ گيوريان طبق‌ آمار سازمان‌ بين‌المللي‌ كار، زنان‌ الجزاير با 8 درصد كمترين‌ و زنان‌ فنلاندي‌ با 47 درصد بيشترين‌ سهم‌ اشتغال‌ را دارند. جامعه‌پذيري‌ زنان‌ طوري‌ است‌ كه‌ آنان‌ را فاقد اعتماد به‌ نفس‌ و تصميم‌گيري‌ براي‌ رقابت‌ با مردان‌ در فعاليتهاي‌ اجتماعي‌ تربيت‌ مي‌كند. يك‌ مانع‌ پيشرفت‌ زنان،…