اتلاف زمان
علل و عوامل اتلاف زمان و درمان آنها
اهميت زمان و عمر بر هيچ خردمندى پوشيده نيست، به طورى که هيچ انسان موفقى را در عالم نمى توان يافت که توفيق خود را مرهون بهره ورى درست از عمر خود نداند. امام حسين عليه السلام مى فرمايد: «زيانکار کسى است که لحظه، لحظه عمرش را از دست بدهد»[1] ريشه اصلى اتلاف زمان در خصلت هاى فردى ما نهفته است، که بايد علل و ع…