نوشته‌ها

تعلیم زبان عربی و معجزه نور

اشاره: در دنیا زبانهای متعدد و مختلفی وجود دارد. توانایی سخن گفتن با هر زبانی در صورت امکان دارد که انسان از کودکی آن را از خانواده خود آموخته باشد و یا اینکه  زبان غیر مادری را آموزش دیده باشد و با آنسخن بگوید. امام سخن گفتن با زبانی که نه زبان مادری باشد و نه آن را آموزش دیده باشد، قطعا امر خارق ا…