ابو ایوب انصاری
ابو ايوب انصارى(ره)
 نام و نسب نامش خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بود؛ و به  ابو ايوب انصارى شهرت داشت و از قبيله خزرج شمرده مى‏شد. مادرش هند دختر سعيد بن عمرو بن امرؤ القيس بود. نخستين ميزبان پيامبراسلام (ص) منابع تاريخى نشان مى‏ دهد كه هنگام ورود پيامبر (ص) به مدينه تمام طوايف و…