ابوزرعه رازی
بازسازی مصادر رجالی شیعه
در این مقاله، از ضرورت بازسازی متون، سخن به میان آمده و در حوزه میراث شیعی به سه عرصه اشاره گردید: مکتوبات حدیثی ائمه (علیهم‌السلام)، اصول اربعمئه و مصادر اولیه رجال. در آغاز به اجمال گفته می‌شود که عمده آثار برجای مانده رجال شیعه، از قرن پنجم به بعد نگاشته شده‌اند و از قرن اول تا پنجم، جز نوشته‌هایی ان…