نوشته‌ها

اُسوه ایثار—

 ابوالفضل هادى منش اشاره: یکى از راهکارهاى سازنده و دقیق در گسترش هر فرهنگ الگوسازى و معرفى و بهره بردارى هاى شخصیتى از اسوه ها و قهرمانان آن فرهنگ است؛ زیرا آدمى به طور ذاتى مى کوشد.از شخصیت هاى برجسته مکتب خویش تأثیر پذیرد و رفتار خود را با شیوه رفتارى آنان سازگار کند. در فرهنگ عاشورا، میراثى گرانبها …

نگاهى به شخصیت و عملکرد حضرت عباس (ع)..

 اشاره: زندگانى حکمت آمیز و غرور آفرین پیشوایان معصوم (ع) وفرزندان برومندشان، سرشار از نکات عالى وآموزنده در راستاى الگوگیرى از شخصیت کامل و بارز آنان بود ونیز درس هاى تربیتى آنان نسبت به فرزندان خویش ، در تمامى زمینه هاى اخلاقى و رفتاری،سرمشق کاملى براى تشنگان زلال معرفت وپناهگاه استوارى براى دهست دا…