ابوالحسن ربّانى سبزوارى
حبَّة بن جُوَين عُرَني
 اميرمؤمنان علي(عليه السلام) پيش و پس از نيل به خلافت ظاهري، اصحاب و دوستان زيادى داشت که البته درجه ايمان، اخلاص و بينش آنان درباره جايگاه بلند و بي‌بديل آن حضرت، متفاوت و گوناگون است. گروه اندکى از ياران آن حضرت مانند سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، مالک اشتر، خلافت بلافصل و امامت و رهبرى معصومانه و خطاناپذير …