نوشته‌ها

ابن محرش بن عبد عمرو حنفی

ابن محرش بن عبد عمرو حنفی وی فرزند عبد عمرو حنفی، از جمله سران بصره بود که به مدینه آمدند تا خلیفه سوم عثمان را از ستم ‏هایی به ملت اسلام روا می‏ داشت، بازدارند.(۱) او از سران و فرماندهان قوای «حکیم بن جبله» بود که قبل از بروز جنگ جمل در مقابل سپاه ناکثین قرار گرفتند. نقل است که وی در این نبرد، مقابل «…