آیین یهود
تاريخچه حجاب و عفاف در اديان و اقوام گذشته
بنابر گواهى متون تاريخى، در اکثر قريب به اتفاق ملت ها و آيين هاى جهان، حجاب در بين زنان معمول بوده است؛ هر چند در طول تاريخ، فراز و نشيب هاى زيادى را طى کرده و گاهى با اعمال سليقه حاکمان، تشديد يا تخفيف يافته است، ولى هيچگاه بطور کامل از بين نرفته است. مورّخان به ندرت از اقوام بدوى که زنانشان داراى پوشش منا…