نوشته‌ها

آیین دوستی

  اشاره: بحث در باره معاشرت، به بحث برخورد مناسب با همنشینها، بستگان و دوستان هم مربوط می شود. از آنجا که «دوستی» یکی از فراگیرترین رابطه های انسانی میان مردم است، بجاست که این موضوع را با تأمل بیشتری مورد توجه قرار دهیم.   نعمتِ «دوست» از قدیم گفته اند: هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار. دوست،…