آیه الله جوادى آملى
زن در نگاه عارفان
در این مطلب برخى از آنچه در کتاب اهل معرفت آمده نقل مى‌شود تا محصول شهود عارفان نامدار روشن گردد. قیصرى در شرح فص محمدى از فصوص محى الدین چنین مى‌گوید: «اعلم ان المراه باعتبار الحقیقه عین الرجل و باعتبار التعین یتمیز کل منهما عن الاخر...».(۱) یعنى از نظر حقیقت، بین زن و مرد امتیازى نیست و حقیقت زن، …