آموزش نوجوان
اصولى كه به ما مي‌آموزند نوجوانان خود را چگونه پرورش دهيم
 ‎مهم‌ترین اصلی كه به برقرارى رابطه انسانى میان شما و فرزندانتان كمك می‌كند، اصل صداقت یا صادق بودن در گفتار و رفتار است. فرزندان به سهولت به میزان صداقت شما پى می‌برند و میزان اعتماد خود را به شما، بر حسب آن تنظیم می‌كنند. نوجوانان به خوبى متوجه رفتارهاى صادقانه یا رفتارهاى ریاكارانه بزرگ‌ترها هستند و با ك…