آموزش مسائل دینى
اصول آموزش نماز به كودكان و نوجوانان(3)
 بايد كودك را به مظاهر عمل و تكرار در اين ظاهر انس دهيم تا باطن او شكل گيرد. تجارب و تعاليم علمى نشان داده اند، كه حتى عمل ريايى در صورت تكرار در فردى تثبيت مي‌شود. پس از تثبيت، مي‌توان يك عمل ريايى را به صورت واقعى و بى ريا درآورد; به شرط اينكه نيت عمل را عوض كند. اين روش، بويژه درباره كودك مؤثر است…