آسيب‏ شناسى‏ تربيت
آسيب‏ شناسى‏ تربيت‏ دينى ‏جوانان
اشاره این روزها در بسیاری از محافل و مجالس صحبت از این می‏شود كه نسل جوان ما، از دین گریزان شده و نسبت به ظواهر و شعائر دینی بی‏ اعتنا گشته‏ اند. تحلیل و شناخت دلایل و زمینه ‏های پدیده دین‏ گریزی جوانان، بر فرض درستی آن، نیازمند كار جدّی در حوزه ‏های مختلف است، كه امیدواریم با همّت پژوهشگران حوزه و …