آسمان سرخگون
تلخ شدن گوشت و دیده شدن آتش در شتر غنیمت گرفته شده از امام حسین(ع)
اشاره: حادثه عاشورا ناگوار ترین حادثه تاریخ بشریت است. در این حادثه کسانی که که خود را پیرو پیامبر اسلام می دانستند، فزندان رسول خدا را به شهادت رساندند و خانوداه پاک آن حضرت ره اسارت گرفتند و تمام اموال آنان را به عنوان غنیمت به تاراج بردند. تبعات و آثار این واقعه دامن گیر کسانی شد که عاملین اآن ب…