آرمانهاي اصيل اسلامي
چگونگي ظهور و پيدايش شيعه و بيان و نقد و آراءمخالفين
مقدمه هر ملتي که به نوشتن تاريخ و گذشته خويش کم و بيش اهميت مي‏دهد و شيعه نيز از اين امر مستثني نيست. در اين نوشته مختصر بنده به دنبال اثبات اين حقيقت هستيم که شيعه و تشيع از روزهاي نخستين طلوع اسلام وجود داشته و به ما رسيده است و ريشه در عبدالله بن سبا و ايرانيان و... ندارد. و اين حقيقت فقط از بعد تاري…