آذر حيدری
«مادر دوستت دارد»
برای نشان دادن محبت به كودكان چندین راه وجود دارد. مسلما شیوه انتخابی ما بستگی به مرحله رشد كودكمان دارد. محبت ما نسبت به نوزاد از راه‌های بسیار مستقیم و فیزیكی ابراز می‌شود. مثل غذا خوردن، بغل كردن، نوازش كردن حرف زدن و بازی با آنها. در بچه‌های نوپا علاوه بر موارد فوق باید بر صحبت كردن با آنها، تش…