خانواده شیعی » تربیت فرزند » نوجوان و جوان »

برنامه هاى تفريحى جوانان

مقدمه:

عالم جوانى، آميزه اى شيرين و شگرف از شعر و شعور، شور و اشتياق و احساس و انديشه در زندگى انسان است. جوانان، شريان گرم و حياتى جوامع، وجدان آگاه و بيدار ملت ها و بازوان کارآمد و تواناى دولت ها محسوب مى شوند. درايت و هوشمندى اسلامى و انقلابى ايجاب مى کند که با تلاش و مجاهدت عمومى و بهره گيرى از توانايى ها و امکانات ملى، فضاهاى سالم فرهنگى براى پرورش روح هاى شفاف و روشن جوانان فراهم شود تا گل ايمان و معنويت در گلستان وجودشان بشکفد و گلاب کمال و فضيلت در بوستان ضميرشان بجوشد.

برنامه کانون خانوادگى

ـ تشويق و ترغيب جوانان به نرمش و ورزش ساده در محدوده فضاى آزاد خانه و خانواده

ـ تهيه امکانات و وسايل لازم براى سرگرمى هاى سالم فکرى نسل جوانان در محيط خانواده

ـ ترغيب جوانان به استفاده از نشريات و مجلات مفيد ورزشى براى سرگرمى در محيط خانواده

ـ انتقال تجربيات مفيد ورزشى و بازى هاى سنّتى براى سرگرمى نسل جوان در کانون خانواده

ـ آموزش و توجيه جوانان در خصوص شيوه هاى تنظيم برنامه هاى اوقات فراغت در خانواده

ـ ايجاد تعادل در فعاليت هاى گوناگون جوانان اعم از کار، عبادت، استراحت، ورزش و تفريحات

ـ تنظيم برنامه هاى غذايى نوجوانان در جهت حفظ آمادگى بدنى و تأمين سلامت روانى آنان

ـ فراهم ساختن شرايط و فضاى سالم فرهنگى و ايجاد امنيت خاطر براى نسل جوان در محيط خانواده

ـ اجراى ورزش صبحگاهى در فضاهاى سبز و پارک هاى عمومى به کمک مربيان ورزش

ـ اقدام و مبادرت به گردش هاى دسته جمعى در باغ ها، پارک ها و فضاهاى سبز همراه با جوانان

ـ اختصاص ساعاتى از اوقات فراغت جوانان به تماشاى مسابقات ورزشى و تفريحى تلويزيون

ـ حضور جوانان و اعضاى خانواده براى تماشاى بازى هاى نمايشى و جشنواره هاى ورزشى

ـ همکارى و همراهى والدين با جوانان در ورزش هاى کوهستانى و تفريحات سالم در تعطيلات هفتگى

ـ توجيه نسل جوان در خصوص وسيله بودن ورزش و اجتناب از هدف سازى آن در زندگى

ـ تلاش در جهت تقويت روحيه حق طلبى، آزادگى، گذشت و فداکارى در ورزشکاران جوان

ـ تشويق جوانان به ورزش هاى سنّتى به منظور تکوين و تقويت روحيه جوانمردى و فتوّت در آنان

ـ تلاش در جهت فراهم ساختن شرايط و امکانات عضويت جوانان در باشگاه ها و مؤسسات ورزشى

ـ همکارى مستمر با کانون هاى فرهنگى و ورزشى در جهت غنى سازى برنامه هاى تفريحى جوانان

ـ حضور والدين در مسابقات ورزشى نهادهاى فرهنگى و تربيتى براى تشويق فرزندان (به تفکيک جنس)

ـ تهيه جوايز و هداياى ورزشى براى فرزندان ورزشکار و ممتاز در مسابقات رشته هاى ورزشى

ـ آگاه ساختن نسل جوان نسبت به ضرورت فراگيرى شيوه هاى دفاع شخصى و آيين رزمى

ـ ايجاد فضاى سبز و گلستان هاى کوچک و محدود در محيط خانواده براى استفاده و سرگرمى جوانان

ـ استفاده از موسيقى سنّتى ايران براى ايجاد آرامش و تأمين بهداشت روانى جوانان در خانواده

ـ برنامه ريزى فصلى براى سرگرمى جوانان با صيد و شکار در طبيعت اطراف محل زندگى

برنامه محيط هاى آموزش و دانشگاهى

ـ آموزش انواع بازى هاى محلى و سنّتى به نسل جوان در واحدهاى آموزشى و مراکز فرهنگى وابسته

ـ ايجاد فرصت براى جوانان در استفاده از ورزش هاى همگانى متناسب با فضاى فرهنگى مدرسه و دانشگاه

ـ سنجش توانايى هاى خاص بدنى جوانان جهت انتخاب رشته هاى ورزشى متناسب با استعداد آنان

ـ تدوين و تنظيم برنامه شيوه هاى سالم سازى جسم و روان در جريان فعاليت هاى زندگى

ـ استفاده از مؤسسات و مجتمع هاى ورزشى منطقه براى سرگرمى و تفريح دانش آموزان و دانشجويان

ـ ايجاد مکان هاى ورزشى براى دختران جوان در مؤسسات آموزشى و محيط هاى دانشگاهى

ـ برنامه ريزى در جهت تعميم انديشه ابزارى ورزش و اجتناب از هدف سازى آن در زندگى جوانان

ـ تقويت روحيه حق طلبى، آزادگى، گذشت و جوانمردى در جوانان به کمک ورزش هاى پهلوانى

ـ توجيه و تفهيم جوانان ورزشکار در ابعاد اخلاقى و فرهنگى و مراعات موازين اسلامى در عرصه ورزش

ـ تهيه امکانات اوليه و مقدماتى براى تمرينات ساده ورزشى جوانان در واحدهاى مختلف آموزشى

ـ ترغيب جوانان به ورزشهاى رزمى و دفاعى به منظور تقويت روحيه مقاومت و ايستادگى در آنان

ـ فراهم ساختن امکانات و شرايط تشکيل تيم هاى ورزشى و برگزارى مسابقات در رشته هاى مختلف

ـ برگزارى مسابقات ويژه بازى هاى سالم فکرى بين دانش آموزان و دانشجويان در ساعات فراغت آنان

ـ برگزارى مسابقات ورزشى بين دانش آموزان و دانشجويان در سطح منطقه اى، کشورى و جهانى

ـ برگزارى المپيادهاى ورزشى براى دانشجويان ورزشکار در سطح دانشگاه هاى داخل و خارج کشور

ـ معرفى ورزشکاران نمونه و ممتاز در مدارس و دانشگاه ها و اعطاى جوايز شايسته به آنان

ـ برگزارى جلسات هفتگى در خصوص تبادل تجربيات و معرفى ابعاد تربيتى ورزش براى جوانان

ـ نمايش فيلم هاى مستند درباره نقش فرهنگى و تربيتى ورزش در پيشگيرى از مفاسد اجتماعى

ـ برپايى جشنواره هاى فرهنگى ـ ورزشى براى جوانان به منظور ايجاد نشاط و آمادگى براى فعاليت هاى زندگى

ـ تشکيل اردوهاى فرهنگى ـ ورزشى و تنظيم برنامه هاى ويژه براى تقويت روحيه جمعى و سازگارى جوانان

ـ تنظيم برنامه هاى مقطعى براى نسل جوان در خصوص ورزش هاى کوهستانى در روز هاى تعطيل

ـ استفاده از تلويزيون آموزشى براى نمايش مسابقات ورزشى و معرفى فنون ورزشى به نسل جوان

ـ اهتمام نسبت به تهيه جزوات و نشريات خاص آموزش فنون رشته هاى ورزشى براى نسل جوان

ـ تنظيم برنامه برگزارى سيرک ورزشى و بازى هاى نمايشى در مراکز آموزشى کشور (فصلى)

برنامه محله زندگى

ـ استقرار امکانات و وسايل ورزشى در خانه فرهنگ محله براى استفاده جوانان در روزهاى تعطيل

ـ تشکيل تيم هاى محلى از نوجوانان و جوانان در محله هاى شهرى و روستايى به کمک نهادهاى محلى

ـ برگزارى مسابقات ورزشى بين تيم هاى محلى و اعطاى جوايز شايسته به تيم ها و افراد برگزيده

ـ استفاده مقطعى از ابزارهاى ورزشى و تفريحى براى سرگرمى و نشاط جوانان در مناطق مختلف

ـ تهيه نشريات ورزشى براى مطالعه و سرگرمى فکرى جوانان در باشگاه ها و سالن هاى ورزشى محلات

ـ نام گذارى سالن ها و باشگاه هاى ورزشى محلى به اسامى ورزشکاران نمونه و مردمى در مناطق مختلف

ـ تنظيم برنامه در خصوص ديدار جوانان ورزشکار با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان محله

ـ همکارى و همراهى والدين با جوانان در ورزش هاى ساده و همگانى مکان هاى ورزشى محلات

ـ استفاده از فضاهاى باز و زمين هاى خارج از محدوده براى ايجاد زمينه ورزشى فوتبال و واليبال

ـ توسعه فضاهاى سبز، باغ ها و گردشگاه هاى محلى و منطقه اى براى تفريح و سرگرمى جوانان

ـ ارتباط مستمر مربيان تربيتى و مربيان ورزش با جوانان در مکان هاى ورزشى محلات و مناطق

ـ تشکيل کميته بهداشتياران جوان براى اعمال مراقبت هاى بهداشتى در جريان فعاليت هاى ورزشى

ـ تزيين کوچه هاى محله زندگى در اعياد و جشن هاى ملى و مذهبى با هميارى جوانان محلات

ـ ايجاد کانون هاى محلى براى تجمع و تفريحات سالم جوانان به کمک شهردارى هاى مناطق مختلف

ـ ايجاد سالن هاى کوچک سرپوشيده در پارک هاى محلى براى ورزش و سرگرمى جوانان در روز هاى تعطيل

ـ همکارى داوطلبانه جوانان با خانه هاى فرهنگ در برگزارى ورزش هاى نمايشى براى ساکنان محله

ـ بکارگيرى تلويزيون در باشگاه هاى محلى جهت نمايش مسابقات مهم ملى و جهانى براى جوانان

ـ تأسيس مکان هاى ورزشى جهت تمرينات ساده و انفرادى جوانان در محله هاى شهرى و روستايى

ـ تهيه کامپيوتر و ابزارهاى بازى فکرى براى سرگرمى جوانان در خانه فرهنگ محلات

ـ تأسيس صندوق ورزش براى تهيه امکانات ورزشى جوانان در محله ها به کمک شهردارى هاى مناطق

ـ ايجاد گلستان ها و فضاهاى سبز براى زيبا سازى محلات و باغبانى جوانان در اوقات فراغت

ـ استفاده از نوارهاى طبيعت و موسيقى سنّتى در پارک ها براى تأمين بهداشت روانى اهالى محل

ـ بکارگيرى جوانان ورزشکار براى کنترل و مراقبت و تأمين آرامش و امنيت عمومى محلات

ـ اختصاص فضاهايى به منظور ايجاد ميدان اسب سوارى و تير اندازى براى سرگرمى جوانان

برنامه کانون هاى فرهنگى و هنرى

ـ برنامه ريزى در خصوص آميختن ورزش با آموزش هاى تربيتى، مذهبى و اخلاقى جوانان

ـ برگزارى دوره هاى آموزش رزمى و دفاعى براى تقويت روحيه حماسى و سلحشورى جوانان

ـ اجراى مسابقات ورزشى به تناسب سن، جنس، سطح توانايى ها و مهارت هاى فنى نسل جوان

ـ اهداى جوايز ارزنده و کاپهاى ورزشى به ورزشکاران برگزيده جوانان در مسابقات مختلف

ـ تهيه دستگاه هاى بازى فکرى و سرگرم کننده براى استفاده نوجوانان در اوقات فراغت

ـ تخصيص تعدادى از سالن هاى عمومى کانون ها براى تمرينات ورزشى نوجوانان ورزشکار

ـ تلاش در جهت شناسايى انواع ورزش هاى محلى و سنّتى براى معرفى اطلاع رسانى به نوجوانان

ـ تبيين جاذبه هاى صادق و کاذب ورزش براى جوانان جهت توسعه آگاهى و بينش اجتماعى آنان

ـ تنظيم برنامه براى بکار گيرى ورزش در جهت تقويت روحيه آزادگى، آزاد منشى و وارستگى جوانان

ـ معرفى ضوابط شرعى در عرصه ورزش براى تنظيم رفتارها و مناسبات ورزشکاران با يکديگر

ـ ايجاد تعادل و توازن در فعاليت هاى ورزشى و فراغتى جوانان بر اساس برنامه ريزى شبانه روزى

ـ فراهم ساختن ابزارها و امکانات رفاهى جوانان در برنامه هاى داخلى کانون هاى فرهنگى ـ هنرى

ـ استفاده از تلويزيون آموزشى براى نمايش فيلم هاى مستند ورزشى در اوقات فراغت جوانان

ـ پخش مسابقات ورزشى در سطح ملى و جهانى براى جوانان در ساعات فراغت و روزهاى تعطيل

ـ نمايش فيلم هاى آموزنده در خصوص معرفى اهل فتوت و آداب و رسوم زندگى جوانمردان به نوجوانان

ـ اختصاص سالنى از محل کانون هاى فرهنگى به بازى هاى فکرى و کامپيوترى و مطالعات ورزشى جوانان

ـ برگزارى جشنواره هاى فرهنگى ـ ورزشى براى سرگرمى جوانان در مناطق مختلف شهرى و روستايى

ـ نمايش سيرک و ورزش هاى رزمى و پهلوانى براى جوانان در مناطق مختلف شهرى، روستايى و عشايرى

ـ تشکيل اردوهاى فرهنگى ـ ورزشى براى گذران مفيد اوقات فراغت نسل جوان (فصلى)

ـ کنترل و مراقبت رفتارى ورزشکاران در اردوها و برنامه هاى جمعى آنان در اوقات فراغت

ـ تشکيل کميته بهداشتياران جوان براى اعمال مراقبت هاى بهداشتى در فعاليت هاى ورزرشى کانون ها

ـ احيا و تقويت ورزش هاى سنّتى خصوصاً ورزش باستانى (زور خانه اى) و کشتى پهلوانى

ـ معرفى و تشويق ورزشکاران نمونه در مناسبت هاى مقتضى با حضور مسئولان، والدين و مربيان

ـ برگزارى مراسم تجليل و تقدير از ورزشکاران ممتاز و نمونه جوان در سطح ملى (الگوسازى)

برنامه مساجد و کانون هاى مذهبى

ـ تبليغ به منظور دميدن روح تعهد، حميت، تعاون و همکارى بين ورزشکاران جوان از منابر

ـ طرح و معرفى نمونه ها و الگوهاى رفتارى از صالحان و جوانمردان براى ورزشکاران جوان

ـ همکارى با مؤسسات و سازمان هاى ورزشى در نشر و تبليغ موازين اخلاقى و ارشاد فکرى جوانان

ـ همکارى با نهادهاى فرهنگى و تربيتى به منظور تسهيل فعاليت هاى ورزشى و سرگرم کننده نسل جوان

ـ ايجاد سرگرمى هاى مفرّح در کانون هاى فرهنگى مساجد و مراکز دينى براى گذران اوقات فراغت جوانان

ـ تخصيص محلى از بناى مساجد به ورزش هاى رزمى و دفاعى جوانان عضو کانون هاى مذهبى

ـ انتخاب مربيان مؤمن و صالح براى تربيت بدنى و تمرينات ورزشى جوانان مستعد و علاقه مند

ـ فراهم ساختن امکانات براى جوانان علاقه مند به ورزش از طريق خود يارى مؤمنين محل

ـ تشکيل تيم هاى ورزشى از جوانان عضو کانون هاى فرهنگى مساجد و انجمن هاى مذهبى مناطق

ـ همکارى هيات و انجمن هاى مذهبى محله هاى شهرى و روستايى با تيم هاى ورزشى مختص جوانان

ـ برگزارى مسابقات محلى بين کانون هاى فرهنگى مساجد در امور ورزشى و سرگرمى هاى سالم

ـ حضور امام جماعت مساجد در مراسم اهداى جوايز و ورزشکاران برگزيده در مسابقات ورزشى

ـ همراهى امام جماعت مسجد با کوهنوردان جوان براى آموزش هاى دينى در جريان کوهپيمايى

ـ استفاده از وجوهات شرعيه براى پوشش فعاليت هاى ورزشى و سرگرمى هاى سالم جوانان محلّه

ـ استفاده از کمک هاى مردمى اماکن مذهبى و مشاهد مقدسه براى پوشش امور فراغتى جوانان

ـ فراهم ساختن امکانات و وسايل زيارتى ورزشکاران به مشاهد مقدسه و امکان متبرکه کشور

ـ جمع آورى وجوهات شرعيه و کمک هاى مردمى انجمن هاى مذهبى جهت ايجاد تأسيسات ورزشى

ـ توسعه و تجهيز مکان هاى ورزشى ويژه جوانان به کمک در آمدهاى سازمان حج و اوقاف و امور خيريه

ـ مجهز ساختن پايگاه هاى مقاومت بسيج به کامپيوتر براى بازى ها و سرگرمى هاى فکرى جوانان

ـ استفاده از تلويزيون و ويدئو براى نمايش مسابقات ورزشى ملى و جهانى در مساجد و انجمن ها

ـ برگزارى اردوهاى ورزشى و تفريحى جهت ايجاد سرگرمى هاى سالم و مفرّح براى جوانان منطقه

ـ تأسيس زورخانه براى تعميم ورزش باستانى و روحيه پهلوانى در فضاى فرهنگى مساجد

ـ نمايش حرکات موزون ورزشى به مناسبت اعياد و جشنهاى ملى و مذهبى در کانون هاى فرهنگى مساجد

ـ تهيه ابزارها و وسايل بازى فکرى و سرگرم کننده براى کانون هاى فرهنگى مساجد و مراکز دينى

برنامه محيط هاى شغلى و ادارى

ـ ايجاد تعادل و توازن در فعاليت هاى ورزشى، استراحت و کار و تلاش جوانان در محيط کار و شغل

ـ آموزش ورزش هاى رزمى و دفاعى به کارگران و کارمندان جوان در محيط هاى شغلى و ادارى

ـ تهيه وسايل و ابزارهاى لازم براى بازى هاى فکرى کارمندان و کارگران در محيط هاى شغلى و ادارى

ـ اختصاص مکان هاى ورزشى و تفريحى در دستگاه هاى دولتى براى استفاده جوانان در اوقات فراغت

ـ افزايش قابليت ها و تقويت توانايى هاى جوانان در ايجاد سرگرمى هاى ساده و ايجاد تنوع در فعاليت ها

ـ تخصيص سالنى در محل اشتغال جوانان براى سرگرمى و ايجاد تنوع در فعاليت هاى روزمره

ـ ايجاد فرصت براى استفاده جوانان شاغل از برنامه هاى ورزشى صدا و سيما در اوقات فراغت

ـ برگزارى مسابقات ورزشى براى کارکنان مؤسسات ادارى و شغل در تعطيلات هفتگى و سالانه

ـ احيا و تقويت ورزش هاى سنّتى خصوصاً کشتى براى جوانان در واحدهاى ادارى و شغلى

ـ ساماندهى به فعاليت داوطلبانه جوانان شاغل جهت تشکيل تيم هاى ورزشى در رشته هاى مختلف

ـ تنظيم برنامه هاى اردويى براى ورزشکاران برگزيده در مسابقات ورزشى مؤسسات و ادارات دولتى

ـ تأسيس زورخانه در مجتمع هاى ادارى و شغلى براى تمرينات ورزشى کارمندان و کارگران جوان

ـ همکارى داوطلبانه کارمندان و کارگران در تزيين و زيباسازى جلوه هاى ظاهرى محيط کار و شغل

ـ اجراى نمايش هاى جذاب در محيط هاى شغلى و ادارى براى سرگرمى و نشاط کارکنان جوان

ـ فراهم ساختن امکانات بازديد از نمايشگاه ها و موزه هاى مردم شناسى براى جوانان شاغل

ـ برگزارى جشنواره هاى ورزشى براى کارمندان و کارگران جوان در مؤسسات ادارى و شغلى (فصلى)

ـ تنظيم قراردادنامه هاى دوره اى جهت استفاده کارمندان و کارگران از امکانات مؤسسات ورزشى

ـ ايجاد گلستان ها و فضاهاى سبز در محيط هاى شغلى براى استفاده جوانان شاغل و اوقات فراغت

ـ تهيه وسايل و امکانات براى سرگرمى هاى سالم و تفريحى جوانان در محيط هاى نظامى و انتظامى

ـ برگزارى مسابقات و جشنواره هاى ورزشى در محل استقرار نيروهاى نظامى و انتظامى (فصلى)

ـ ايجاد فضاهاى ورزشى و تفريحى در پادگان ها براى سرگرمى و استفاده سربازان و درجه داران

ـ فراهم ساختن امکانات و تفريحات سالم فکرى و جسمى براى سربازان و درجه داران جوان

ـ تشکيل تيم هاى کوهنوردى جهت تأمين صلابت و استوارى جسم و سلامت روانى نسل جوان

ـ تنظيم برنامه جهت استفاده سربازان و درجه داران از ميدان هاى اسب سوارى و تيراندازى

برنامه نهادهاى مرده

ـ برنامه ريزى در خصوص ايجاد فضاهاى فرهنگى ـ ورزشى سالم جهت اشاعه ورزش بين جوانان

ـ همکارى با مسئولان اردوگاه هاى تربيتى در جهت فراهم ساختن امکانات اردوهاى ورزشى جوانان

ـ همکارى با سازمان هاى ذيربط در تأسيس مکان ورزشى ويژه دختران جوان در مناطق شهرى و روستايى

ـ ارتباط با مراکز فرهنگى و آموزشى در جهت تأمين تدارکات ورزشى براى ورزشکاران بى بضاعت

ـ کمک به انجمن هاى ورزشى به منظور تأمين اعتبارات و هزينه هاى لازم براى ورزش همگانى

ـ همکارى تدارکاتى براى برگزارى نمايش هاى ورزشى (سيرک) در مراکز آموزشى و فرهنگى کشور

ـ همکارى با شهردارى ها در ايجاد کانون هايى براى جوانان محلات و فراهم ساختن امکانات تفريحى آن

ـ همکارى با نيروهاى انتظامى جهت اداره ورزشگاه ها در جريان برگزارى مسابقات ورزشى جوانان

ـ واگذارى مقطعى تأسيسات نهاد هاى مردمى براى ورزش و تفريحات سالم جوانان در روز هاى تعطيل

ـ همکارى با مراکز آموزشى و تربيتى در توسعه و تجهيز کانون هاى فرهنگى براى فعاليت هاى فوق برنامه

ـ کمک به تيم هاى ورزشى محلات و مناطق در تأمين تدارکات اساسى برگزارى مسابقات ورزشى

ـ کمک به جوانان داوطلب در حفظ محيط زيست و ايجاد فضاهاى سبز و دلپذير در مناطق شهرى

ـ همکارى با بهداشتياران در خصوص تأمين کمک هاى اوليه بهداشتى براى جوانان ورزشکار

ـ تلاش در جهت شناسايى انواع ورزش هاى سنّتى و مردمى رايج در مناطق روستايى و عشايرى کشور

ـ تأمين بخشى از هزينه هاى برگزارى مسابقات ورزشى جوانان در مناطق روستايى و عشايرى کشور

ـ همکارى با سازمان تربيت بدنى جهت برگزارى جشنواره هاى ورزشى در جشن ها و اعياد ملى و مذهبى

ـ برگزارى جشنواره هاى فرهنگى ـ ورزشى در مناطق مختلف کشور متناسب با شرايط اقليمى و فرهنگى

ـ تشويق و قدردانى از ورزشکاران نمونه و ممتاز در مناسبت هاى فرهنگى و اجتماعى (جشن ها و اعياد)

ـ همکارى با سازمان تربيت بدنى جهت احداث مکان هاى ورزشى براى جوانان ورزشکار مناطق محروم

ـ تزيين و زيباسازى جلوه هاى ظاهرى کوچه هاى محلات به کمک جوانان داوطلب و ساکنان مناطق

ـ اهتمام نسبت به ورزش معلولان و جانبازان از طريق همکارى فعال با بنياد جانبازان انقلاب اسلامى

ـ همکارى با نهادهاى فرهنگى در برگزارى گردشها و اردوهاى برون شهرى براى جوانان مناطق مختلف

ـ ايجاد کلبه هاى طعام در ورزشگاهها و مسيرهاى کوهپيمايى با همکارى دستگاه هاى ذيربط

ـ همکارى با سازمان زندان ها و کانون هاى اصلاح و تربيت در تأمين تدارکات ورزشى براى جوانان بزهکار

صدا و سيما

ـ تبليغ در خصوص تعميم و اشاعه ورزش و تفريحات سالم بين نسل جوان (بسيج ورزشى)

ـ تبليغ و اشاعه فرهنگ سالم ورزشى و حاکميت اخلاق بر فعاليت هاى ورزشى و تفريحى جوانان

ـ ترغيب ورزشکاران جوان به حفظ و پاسدارى از ارزش هاى اسلامى در فعاليت هاى ورزشى

ـ تبليغ در جهت دميدن روحيه تعهد، تعاون، هميارى و همکارى گروهى در جوانان ورزشکار

ـ تقويت روحيه حق طلبى و ستم ستيزى جوانان ورزشکار و تشويق آنان به گذشت و فداکارى در جوانان

ـ آموزش شيوه هاى سالم سازى جسم و روان در جريان فعاليت هاى زندگى، ورزش و تفريحات

ـ تأکيد بر اجتناب جوانان از بطالت و بيکارى و تحذير آنان از سرگرمى هاى تحذيرى و اعتياد

ـ ترغيب و تشويق جوانان به ايجاد سرگرمى هاى سازنده و نشاط انگيز براى گذران مفيد اوقات فراغت

ـ تخصيص برنامه براى ورزش صبحگاهى و ترغيب جوانان به آماده سازى بدن براى فعاليت روزانه

ـ تهيه و تنظيم برنامه هاى اساسى در خصوص آموزش فنون و مهارت هاى ورزشى به نسل جوان

ـ تهيه گزارش مصوّر از ورزش هاى سنّتى جهت تبليغ و اشاعه ورزش هاى محلى و پهلوانى کشور

ـ تشويق جوانان به ورزش هاى کوهستانى و رزمى جهت افزايش قدرت و مقاومت بدنى آنان

ـ تهيه فيلم هاى کوتاه از زندگى و سيره جوانمردان و قهرمانان ورزشى (الگوسازى در ورزش)

ـ پخش مسابقات ورزشى ويژه جوانان در سطح مدارس، دانشگاه ها و محيط هاى ورزشى و تربيتى

ـ تهيه گزارش ويژه از جريان مسابقات منطقه اى و کشورى جوانان در اردوگاه هاى ورزشى و تربيتى

ـ مراعات اعتدال در تفسير مسابقات ورزشى و اجتناب از تبليغات کاذب و هيجان انگيز در ورزش

ـ پخش مستقيم مسابقات ملى و جهانى در يکى از شبکه هاى تلويزيونى و صداى جمهورى اسلامى

ـ پخش اخبار ورزشى دختران و برنامه هاى هفتگى با توجه به موازين اخلاقى و احکام شرعى

ـ پخش گزارش مصوّر جشنواره هاى فرهنگى ـ ورزشى براى سرگرمى جوانان در اوقات فراغت

ـ معرفى ورزشکاران قهرمان و نمونه مناطق مختلف کشور جهت الگوسازى ورزشى براى جوانان

ـ انعکاس اخبار و گزارش هاى مربوط به فعاليت هاى ورزشى جوانان در مناطق روستايى و عشايرى کشور

ـ تهيه گزارش مصوّر جهت انعکاس آخرين رويدادهاى ورزشى در برنامه هاى ويژه جوانان

ـ تهيه گلچينى از مسابقات و رويدادهاى ورزشى جهان براى سرگرمى جوانان در اوقات فراغت

ـ برگزارى ميزگردهاى ويژه جوانان جهت بررسى و تفسير رويدادهاى مهم ورزشى ايران و جهان

برنامه مطبوعات و نشريات

ـ تبليغ در خصوص اشاعه ورزش همگانى و آميختن فعاليت هاى ورزشى با آموزش هاى اخلاقى

ـ تبليغ در جهت ايجاد تعادل روانى در جوانان و جلوگيرى از هدف شدن ورزش در زندگى آنان

ـ آموزش والدين و مربيان در جهت شيوه هاى تنظيم برنامه زندگى و فعاليت هاى فراغتى و تفريحى جوانان

ـ تهيه مقالات علمى در خصوص معرفى انواع رشته هاى ورزشى به جوانان مشتاق و علاقه مند

ـ ترغيب جوانان به تلاش در جهت احياى ورزش هاى محلى و سنّتى سازگار با فرهنگ اسلامى

ـ تبليغ در جهت ترغيب جوانان به فعاليت هاى ورزشى به منظور نجات از بطالت و انحرافات اجتماعى

ـ طبع و نشر مقالاتى در زمينه تقويت روحيه حق طلبى، آزادگى، گذشت و جوانمردى در جوانان

ـ تدوين اصول و ضوابط شرعى و شيوه هاى حاکميت اخلاق اسلامى بر محيط هاى ورزشى و تفريحى

ـ طرح و تبيين آثار مفيد تعاون و همکارى جمعى و آثار منفى تکروى و خود محورى در فعاليت هاى ورزشى

ـ طرح و تبيين جاذبه هاى صادق و کاذب ورزش در جهت هدايت فکرى و فرهنگى نسل جوان

ـ اجتناب از بت سازى قهرمانان ورزشى و پرهيز از ايجاد هيجانات کاذب و مقطعى در تبليغات ورزشى

ـ طرح نيازها و گرايش هاى فراغتى و ورزشى جوانان به کمک بررسى ها و نظرخواهى هاى علمى از نسل جوان

ـ طرح زندگينامه و سجاياى اخلاقى جوانمردى و ورزشکاران پيشکسوت براى الگوسازى در عالم ورزش

ـ تهيه گزارش مصوّر از فعاليت هاى ورزشى جوانان در مناطق شهرى، روستايى و عشايرى کشور

ـ انعکاس اخبار و رويدادهاى ورزشى ايران و جهان در روزنامه ها و نشريات هفتگى و ادوارى

ـ اختصاص صفحاتى از روزنامه ها و نشريات هفتگى به ورزش جوانان در مناطق روستايى و عشايرى

ـ تنظيم برنامه هاى بهداشت جسمى و روانى براى آمادگى جوانان در فعاليت هاى ورزشى و تفريحى

ـ معرفى پارک ها و تفرّجگاه هاى سرسبز و طبيعت سرشار از زيبايى و طراوت ايران به جوانان

ـ تهيه خبر وگزارش مستند از آخرين دستاوردها و پيشرفت هاى ورزشى جوانان در سطح جهانى

ـ معرفى جوانان ورزشکار و نمونه براى تشويق و تجليل از مقام و منزلت آنان در جامعه ورزشى

ـ آموزش و تربيت عکاس و خبرنگار ورزشى از جوانان مشتاق و علاقه مند به ورزش در مناطق مختلف

ـ انتشار مجلات ورزشى براى جوانان جهت پوشش اخبار ورزشى آنان در سراسر کشور

ـ انتشار مجله «ورزش دختران» براى تشويق و ترغيب دختران به ورزش و تربيت بدنى

ـ تهيه خبر جهت انعکاس فعاليت هاى ورزشى جانبازان و معلولان در بخشى از نشريات هفتگى

منبع : – جوانان و تجربه زندگي در اوقات فراغت، ص 15 – 23