فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » مستشرقین »

اهل بيت(ع) و اجتهاد از شاخصه هاى مهم تشيع است

دکتر بيرکا ميرکا استاد تاريخ سياسى اروپا و مطالعات سياسى استراتژيک و مدير خبرگزارى اوراسيا در همايشى به ايراد سخن پرداخت و گفت: از آنجا که ارتباط محققين غربى با اسلام و تشيع از طريق اهل سنت بوده است و با شيعه ارتباطى نداشته‌اند در نتيجه برداشت اين محققان از شيعه در محدوده اهل سنت بوده است. وى با بيان اين که نخستين ارتباط غرب با اسلام در قضيه اندلس و دولت عثمانى ايجاد شده است، گفت: در واقع شيعه در دوران استعمار هندوستان وابستگى تامى به دوران استعمار داشت و بر همين اساس پس از ظهور شيعه و به علت عدم آشنايى شيعه از سوى غربيان اتهاماتى توسط يهوديان و مسيحيان به تشيع زده شد. اين محقق غربى گفت: بسيارى از محققين غربى در صدد برآمدند جنبه‌هاى معنوى شيعه را کتمان کنند و در اين ميان افرادى با شيفتگى به شيعه تمام عمر خود را وقف شيعه کردند و شيعه را به درستى معرفى نمودند که از آن جمله مي‌توان هانرى کرين را نام برد.دکتر ميرکا خاطرنشان کرد: در واقع هانرى کرين از اولين افرادى است که غناى فرهنگى و علمى شيعه را به جوامع غربى معرفى کرد. اين محقق رومانيايى اظهار داشت: پس از آشنايى من با شيعه متوجه شدم ميراث غنى شيعه از دو شاخصه مهم برخوردار است اولين شاخصه مسئله امامت و اهل بيت(ع) است که حافظ سنت‌ها در جوامع شيعى است و شاخصه دوم عنصر اجتهاد است که با وجود سنت‌گرايى در جوامع شيعه سبب شده شيعه با واقعيات روز دنيا جلو برود.