امام زاده محسن(ع) – لاهرود

امام زاده سيد محسن در روستاي نقدي اوليا در شرق شهر لاهرود و بعد از روستاي فخر آباد واقع است. امامزاده سيد محسن از نوادگان سيد سليمان است که نسب آن به امام جعفر صادق (ع) مي رسد. اهالي بومي روزهاي پنج شنبه در اين مکان مراسم ديني خود را برگزار مي کنند . نماي خارجي بنا سيماني بوده و نماي اصلي آن سيمان سفيد و ساير نماهاي سيماني رنگي است . بنا داراي دو دريچه کوچک در ضلع اصلي خود مي باشد. که نور داخل بنا را تامين مي کند. در سمت نماي اصلي بنا يک ايوان به ارتفاع تقريبي 20/1 از فضاي اطراف قرار دارد. ساختمان بقعه در کنار جاده اصلي ورودي روستا قرار گرفته و در ميان قبرستان روستا واقع شده است .