امامزاده پير سلمان در يک کوچه 6 متري مرکز شهرستان خلخال قرار دارد اين امامزاده بين مردم شهر به نام ” زنجير لي امامزاده” معروف است.

اين بنا يکي از مهمترين امامزاده هاي شهرستان خلخال به شمار مي رود و در ماه محرم هيئت عزاداري ، دسته هاي سينه زني در اين مکان به برپايي مراسم خاص اين ماه مي پردازند. بناي امامزاده 4 گوش و قديمي مي باشد . سقف آن از نوع شيرواني و داراي نماي خارجي آجري مي باشد. ورودي اصلي ونورگيرهاي اين بنا به سمت کوچه و از جنس آهن مي باشند.