این بنا در شمال مهدیشهر در منطقه زیارت واقع شده است که متعلق به فرزند امام هفتم می باشد. بنای بقعه شامل چند اتاق و دالان تو در تو و ایوان و صحن است که در سال ۹۴۳ شمسی حدود ۴ قرن و ۳۸ سال بیش و در دوره صفویه به دست هنرمندان ماهر ایرانی ساخته شد. ضریح در اتاقی به مساحت ۲۵ مترمربعی قرار دارد. امام زاده دارای دو گنبد است که ضریح در زیر یکی از این گنبد ها قرار دارد. ضمناً شماره ثبت ملی ۳۵۴۸ به تاریخ ۲۵/۱۲/۷۹ با کد اثر ۱۵۱۴ ثبت آثار تاریخی از طریق سازمان میراث فرهنگی گردیده است.