امامزاده سيد کامل(ع) بندر‌عباس

اين امامزاده را آرامگاه يکى از نوه‌هاى امام موسي کاظم(ع) مى ‌دانند . بناى آن در محله اى به همين نام ، در بندر‌عباس واقع شده است و گنبدى سفيد و جالب توجه دارد .