امامزاده سيد محمد (ع) شوشتر

امامزاده سيد محمد يكى از فرزندان امام موسى كاظم (ع) است كه مرقد پاكش در شمال شوشتر مشرف به رودخانه كارون واقع شده است. ارتفاع بقعه از سطح دريا در حدود ۱۸ متر است كه بر روى يك تخته سنگ قرار دارد . ساختمان بقعه در زمان وزارت معتمد الدوله در حدود سال ۱۲۷۰ هجرى بنا شده و فاصله بقعه از مركز شهرستان حدود ۴ كيلومتر و داراى جاده آسفالته است.