امامزاده سيد محمد (ع) – احمدآباد

بقعه شاهزاده سيد محمد (ع) واقع در روستاى احمدآباد محولات در فاصله هفتاد کيلومترى شهرستان تربت حيدريه و دو کيلومترى جاده کاشمر به فيض آباد محولات قرار دارد وطبق سنگ نوشته منصور در محل ساختمان بقعه اين جملات حک شده “حاضا مرقد شاهزاده اعظم سيد محمد ولد سيد احمد محترم ولد سيد حسن ولد حضرت عباس ولد شاه مردان اميرالمومنين (ع) “به تاريخ ربيع الاول سند 601 هجرى قمرى مى باشد.