امامزاده سيده خاتون (ع) – شهرضا

در شمال شرقى شهرضا (قمشه) در استان اصفهان بقعه اى قرار دارد كه بانويى به نام سيده خاتون در آن مدفون است. آرامگاه مزبور صحن وسيعى دارد كه در اطرافش اتاق هاى متعددى ساخته اند و خود بقعه داراى حرم و ضريحى ساده است. در داخل حرم و در حدّ شرقى آن مكان ديگرى است كه دو قبر در آن واقع شده كه دو تن از افراد آل مظفر در آنها دفن شده اند.

منبع: تاريخ شهرضا، مسيح اللَّه جمالى، ص 142 – 141.