بقعه امامزاده اسماعيل (ع) ، پسر امام جعفر صادق (ع) ، در خيابان انصارى شهر قزوين قرار دارد . بناى بقعه در دو طبقه شامل فضاى اصلى حرم ، چهار ايوان متصل در طرفين آن و فضاهاى جنبى ايوان ها است . بر فراز حرم ، گنبدى قرار دارد كه روى آن كاشيكارى و زير آن كاربندى و گچبرى است . مدفن اصلى امامزاده در سرداب بقعه ، در زير حرم قرار گرفته است . ايوان هاى شرقى و غربى به لحاظ شكل شبيه به هم هستند . ايوان هاى شمالى و جنوبى نيز طرحى يكسان و دو زاويه در طرفين دارند كه در ايوان شمالى اين زاويه ها پوشش شده و دو ستون پوشش ، آن را تحمل مى كنند .