بقعه متبرکه امامزاده اسماعيل يا شاهزاده اسماعيل در فاصله سى کيلومترى مشهد به سمت نيشابور و در روستاى امان آباد واقع شده است در کنار بنا زاير سرايى نيز براى اطراق و عبادت ارادتمندان ايجاد شده است همچنين ضريح فلزى جديدى نيز بر روى مزار نصب شده است. باستناد شواهد موجود نسب شريف ايشان به حضرت امام حسين (ع) مى رسد.