مؤلف:ابو محمد احمد بن اعثم کوفی (م ۳۱۴ ق).

معرفی کتاب

متن عربی کتاب از پس از رحلت پیامبر – صلی الله علیه وآله – شروع شده و تا پایان خلافت مستعین ادامه یافته است. ابن اعثم در بیشتر موارد از مآخذ خود یاد نکرده، اما بسیاری از اخبار او را در سایر منابع می توان یافت؛ هر چند از برخی منابع خود یاد کرده؛ مانند شعبی، نصر بن مزاحم، واقدی، زهری و هشام کلبی.

ابن اعثم در اخبار مربوط به جنگ امویان و عباسیان و آغاز خلافت عباسیان، به طور مرتب مطالبی را از مدائنی نقل کرده و مطالب او درباره عراق افزون بر اخبار از شهرها است. یک جلد از چاپ هشت جلدی درباره کربلا است و از مآخذ دست اول حماسه کربلا محسوب می شود.

شروح و تعلیقات

محمد بن محمد مستوفی این کتاب را در سال ۵۹۸ ق ترجمه کرده است. این ترجمه ترجمه ای آزاد است که از حیث ادبی از اهمیت زیادی برخوردار است و تنها تا وقایع مربوط به امام حسین – علیه السلام – ترجمه شده است.

وضعیت نشر

این کتاب، به همت انتشارات دارالکتب العلمیه لبنان، در سال ۱۴۰۶ ق چاپ و منتشر شده است.

منبع سایت اندیشه قم