خانواده شیعی » تربیت فرزند » نوجوان و جوان »

اعتماد به نفس در دختران جوان

امروزه يکى از مشکلات روحى روانى در ميان دختران جوان کمبود و يا ضعف اعتماد به نفس مي‏باشد. اعتماد به نفس يعنى علم و آگاهى و داشتن يک تصوير درست از استعدادها، تواناييها، محدوديتها و هدفها. يعنى فرد بايد بداند که چه هدفى را انتخاب مي‏کند و آن هدف آيا با توان و قابليتهاى او همخوانى دارد يا خير؟

دخترى که اعتماد به نفس دارد خود را مي‏شناسد و به درجه‏اى از خودشناسى رسيده که از زندگيش لذت مي‏برد و يا به سطحى از رضايت درونى رسيده که قدر نعمتهايى که در اختيار دارد را مي‏داند. او هرگز به دنبال چيزى نيست که ندارد بلکه از آنچه دارد حداکثر استفاده را مي‏کند. او به دنيا با ديد مثبت نگاه مي‏کند و تلاش دارد جنبه‏هاى مثبت زندگى را ببيند. قدم اول براى به دست آوردن اعتماد به نفس خودباورى است. چرا که خودباورى به فرد يارى مي‏رساند تا خود را بهتر بشناسد. از نيازهاى اساسى هر فردى در زندگى، داشتن احساس خوب در مورد خود مي‏باشد. هر دختر جوانى نياز دارد تا خود را از نظر جسمى، فکرى، احساسى و عاطفى، انسانى سودمند، باارزش و متعالى بداند. چنين احساس زيبايى انگيزه و محرک وى براى توفيق در اجراى امورى است که زندگى بر دوش و عهده‏اش مي‏گذارد. يک دختر جوان بدون دادن اعتبار و ارزش لازم به خود هرگز قادر نخواهد بود که از احساس آرامش و آسايش درونى بهره‏مند گردد. از طرف ديگر سعادت و خوشبختى در زندگى مي‏تواند به عنوان يک هدف اصلى براى دختران جوان قلمداد شود. چرا که خوشبختى يک احساس درونى بوده و ايجاد يک چنين احساسى بستگى کاملى به طرز برخورد و مواجهه با موقعيتها و مشکلات مختلف زندگى دارد. چرا که ما خود مسؤول و موجد بدبختى يا خوشبختي‏مان مي‏باشيم.

يک دختر جوان مي‏تواند با برداشتى منفى از هر موقعيتى خود را نگون‏بخت و بي‏اميد متصور ساخته و يا بالعکس با برداشتى مثبت و سازنده احساس شادى و خوشبختى نمايد. در حقيقت، همه ما مي‏توانيم در کنار آنچه که هست و داريم و آنچه که رخ مي‏دهد احساس رضايت و خوشبختى نماييم. انکار خود نتيجه تلقينى منفى است که به اشتباه و با برداشتى غلط به طور ناخودآگاه در مغز جاى مي‏گيرد. اين تلقين مخرب باعث مي‏شود که در تمام جنبه‏هاى مختلف زندگى احساس بي‏لياقتى، ناتوانى و بي‏ارزشى بنماييم. چنين احساسى، نااميدى و يأس را به دنبال خود خواهد داشت.

گاهى قبول خطر نشانه‏اى از وجود اعتماد به نفس مي‏باشد. کسى که تصور مثبتى نسبت به خود دارد مي‏داند که قبول خطر بهايى است که بايد براى کسب موفقيت بپردازد. چنين فردى مشتاقانه از انجام دادن کارهاى جديد استقبال مي‏کند چرا که او از شکست هراسى ندارد.

نداشتن هدف در زندگى يکى از وجوه مميزه ضعف اعتماد به نفس مي‏باشد. دختر جوانى که به خود و هدفش اطمينان ندارد، شک دارد بتواند به هدفش جامه عمل بپوشاند. او از مشکلات زندگى مي‏هراسد و به همين دليل آسانترين و بي‏مسؤوليت‏ترين راه را در پيش مي‏گيرد. اما دختران جوانى که از اعتماد به نفس لازم برخوردارند نيازها و خواسته‏هاى خود را به طور کامل و روشن بيان مي‏نمايند. آنان از ابراز حقيقت واهمه‏اى ندارند و همه مسايل را ميان خود و ديگران به طور کامل مشخص مي‏نمايند. با داشتن اعتماد به نفس مي‏توان احساس امنيت کرد. امنيتى که به دختران جوان اجازه مي‏دهد به دنياى خارج از وجود خود پاى گذاشته و مسؤوليت کامل احساسات و رفتار خود را بر عهده بگيرند.

منبع: پيام زن