همسر سردار شهید عباس کریمی در مورد صفات اخلاقی آن شهید می‌گوید:

تواضع و فروتنی عباس، باور نکردنی بود. همیشه عادت داشت، وقتی من وارد اتاق می‌شدم، بلند می‏شد و به قامت می‏ایستاد. یک روز وقتی وارد شدم روی زانوانش ایستاد. ترسیدم، گفتم: عباس چیزی شده، پاهایت چطورند؟ خندید و گفت: «نه شما بد عادت شده‌اید! من همیشه جلوی تو بلند می‏شوم. امروز خسته‏‌ام. به زانو ایستادم». می‏‌دانستم اگر سالم بود بلند می‏شد و می‌‏ایستاد. اصرار کردم که بگوید چه ناراحتی دارد. بعد از اصرار زیاد من گفت: چند روزی بود که پاهایم را از پوتین در نیاورده بودم. انگشتان پاهایم پوسیده است. نمی‏‌توانم روی پاهایم بایستم. عباس با همان حال، صبح روز بعد به منطقه جنگی رفت. این اتفاق به من نشان داد که حاج عباس کریمی از بندگان خاص خداوند است.

منبع: همسرداری سرداران شهید؛ موسسه فرهنگی قدر ولایت